top of page

פירוט הניקוד על עבירות תנועה

נקודות:

0

תקנות התעבורה תשכ"א - 1961

נהיגה ברכב ללא תעודה וללא תווית מסים

568 (1)

נקודות:

0

תקנות התעבורה תשכ"א - 1961

אי הצגת מסמכים של רכב הרשום בחו"ל

569

נקודות:

0

תקנות התעבורה תשכ"א - 1961

העדר מספר רישום על גרור של רכב זר

570 (2)

נקודות:

0

פקודת התעבורה (נ"ח) תשכ"א - 1961

שמוש ברכב ללא רשות

43

נקודות:

0

פקודת התעבורה (נ"ח) תשכ"א - 1961

מעשי פזיזות ורשלנות ברכב

43

נקודות:

10

פקודת התעבורה (נ"ח) תשכ"א - 1961

גרימת מוות ברשלנות

43

נקודות:

0

פקודת התעבורה (נ"ח) תשכ"א - 1961

אינוס

44

נקודות:

0

פקודת התעבורה (נ"ח) תשכ"א - 1961

מעשה מגונה

44

נקודות:

0

פקודת התעבורה (נ"ח) תשכ"א - 1961

נסיון לרצח

43

נקודות:

6

פקודת התעבורה (נ"ח) תשכ"א - 1961

נהיגה ללא רשיון רכב

2

נקודות:

8

פקודת התעבורה (נ"ח) תשכ"א - 1961

נהיגה ללא ר.נ-מעולם לא הוציא

10 א

נקודות:

8

פקודת התעבורה (נ"ח) תשכ"א - 1961

רשיון נהיגה פקע יותר מ-12 חודשים

10 א

נקודות:

0

פקודת התעבורה (נ"ח) תשכ"א - 1961

היתר לנהיגה למי שאין לו ר.נ לסוג הרכב

10 ב

נקודות:

0

פקודת התעבורה (נ"ח) תשכ"א - 1961

הוראת נהיגה ללא רשיון

16

נקודות:

0

פקודת התעבורה (נ"ח) תשכ"א - 1961

הורשע בעבירה מהתוספת הראשונה

38 (1)

נקודות:

8

פקודת התעבורה (נ"ח) תשכ"א - 1961

הורשע בעבירה שגרמה לחבלה של ממש

38 (3)

נקודות:

0

פקודת התעבורה (נ"ח) תשכ"א - 1961

הפרת הוראה מהוראות פקודת התעבורה

62 (1)

נקודות:

6

פקודת התעבורה (נ"ח) תשכ"א - 1961

נהיגה בקלות ראש

62 (2)

נקודות:

10

פקודת התעבורה (נ"ח) תשכ"א - 1961

נהיגה בהיותו שיכור

62 (3)

נקודות:

0

פקודת התעבורה (נ"ח) תשכ"א - 1961

סירב למסור שמו ומענו

62 (4)

bottom of page