top of page

אפשרויות קידוד

הבהוב מיוחד

קידוד זה מאפשר שינוי של אופן ההבהוב באור גבוה ברכב.

הדבר גורם לאפקט שינוי בין המנורות בכך שבזמן ההבהוב מכבה את האור הראשי ומפעיל את פנסי הערפל.

ניתן לגודד גם ללא הפעלת פנסי ערפל או הפעלת פנסי ערפל ללא כיבוי האור הראשי. כמובן שהעניין קורה רק בהבהוב ולא קורה בהפעלה קבועה של האור הגבוה

bottom of page